Stichting Samen In Zorg

Algemene voorwaarden en huisregels

85998052


Koggestraat 4, 1693 GB, Wervershoof


NL20RABO0198456263


info@stichtingsameninzorg.nl


863825436

1.    Algemene Informatie

KVK- nummer:


Adres:


IBAN:


Emailadres:


RSIN:

2.    Doel Stichting Samen In zorg

Stichting Samen In Zorg heeft als doel dat iedereen, ondanks beperkte financiële draagkracht, gebruik kan maken van niet-vergoede zorg. De Stichting maakt hierbij gebruik van een platform met zorgverleners die hun zorg vrijwillig of tegen gereduceerd tarief aanbieden voor onze zorgvragers.3.    Werkwijze

Stichting Samen In Zorg bemiddelt tussen zorgverleners van ons platform, die hun zorg vrijwillig, of tegen gereduceerd tarief aanbieden en zorgvragers die een beperkte financiële draagkracht hebben. Hierbij treedt Stichting Samen In Zorg enkel op als bemiddelaar. De verantwoordelijkheid van de geleverde zorg ligt volledig bij de zorgverlener.


Na aanmelding van een zorgvrager volgt een gesprek met de regio-coördinator. De regio-coördinator filtert de hulpvraag tijdens dit gesprek en koppelt de zorgvrager aan een geschikte zorgverlener. Dit kan een coach, therapeut, ervaringsdeskundige, etc. zijn. De zorgvrager krijgt, indien mogelijk qua hulpvraag en hulpaanbod, maximaal drie opties. De zorgvrager kan daarbij onderzoeken bij welke zorgverlener hij/zij zich prettig voelt en met deze zorgverlener contact leggen. Het initiatief voor contact met de voorgedragen zorgverlener ligt bij de zorgvrager.


Na afloop van een traject evalueert de Stichting de ervaringen van de zorgvrager en zorgverlener m.b.t. de werkwijze van de Stichting en de geleverde zorg. Deze evaluatie zetten wij in om onze dienst te blijven verbeteren in de toekomst.4.    Privacy

Stichting Samen In Zorg verwerkt de (persoons)gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de bemiddeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en met inachtneming van het bepaalde in het van toepassing zijnde privacy statement.


Stichting Samen In Zorg draagt zorg voor geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen middels de intakegesprekken. Bij koppeling aan zorgverleners zal de casus volledig geanonimiseerd worden voorgelegd. Pas bij definitieve koppeling zal de Stichting, met toestemming van de zorgvrager, de gegevens doorgeven aan de zorgverlener.5.    Huisregels van Stichting Samen In Zorg

Stichting Samen In Zorg gaat uit van eerlijkheid en transparante communicatie. Zeker gezien de huidige economie is aan een inkomen niet af te lezen wat de daadwerkelijke draagkracht is. De regio-coördinator zal in overleg met de zorgvrager kijken wat passend is; een onbetaald traject of een traject tegen gereduceerd tarief. Mocht blijken dat er onjuiste informatie is gedeeld en er misbruik plaatsvindt van de mogelijkheden van de Stichting, dan zal de Stichting kunnen besluiten tot het nemen van juridische stappen om geld te innen bij de zorgvrager, zodat de zorgverlener alsnog een betaling kan verwachten voor de geboden diensten.


Indien voor een zorgtraject financiële middelen vanuit de Stichting worden aangewend, verklaart de zorgvrager dat deze inderdaad niet bij machte is om de kosten zelf te dragen. Indien op enig moment blijkt dat de zorgvrager dit toch op het moment van het zorgtraject zelf had kunnen bekostigen, behoudt de Stichting zich het recht voor de aangewende financiële middelen te vorderen van de zorgvrager.


Stichting Samen In Zorg is niet verantwoordelijk voor de geboden zorg. Aangesloten zorgverleners onderschrijven wel de visie van de Stichting. Daarnaast zal een zorgverlener naar eer en geweten handelen en de privacy van de zorgvrager waarborgen zoals dit wettelijk is vereist. De zorgverlener maakt voorafgaand aan een zorgtraject afspraken met de Stichting over de te verstrekken zorg en de benodigde vergoeding. De zorgverlener kan niet zonder overleg met de Stichting besluiten hiervan af te wijken.


De zorgverlener en de zorgvrager kunnen er voor kiezen om te stoppen tijdens een traject. De regio-coördinator zal in dit geval contact opnemen met beiden en er zal een evaluatie plaatsvinden. Mochten er ernstige zaken aan het licht komen, dan behoudt de Stichting zich het recht voor om verdere bemiddeling te stoppen voor de zorgvrager of de zorgverlener niet langer te verbinden aan de Stichting. Mocht er sprake zijn van "geen klik" dan zal de Stichting maximaal eenmaal een andere zorgverlener voordragen.6.    Professionaliteit

Zorgverlener dient te handelen volgens algemeen aanvaarde normen binnen zijn/haar beroepsgroep. Wordt hiervan afgeweken, dan dient dit schriftelijk te worden gecommuniceerd met zorgvrager, inclusief mogelijke nadelen van het afwijken van de aanvaarde normen. Als zorgvrager niet in staat mag worden geacht dit te begrijpen, blijft zorgverlener verantwoordelijk voor de beslissing in deze.7.    Aansprakelijkheid

Stichting Samen in Zorg is niet aansprakelijk voor inhoudelijke aspecten van het zorgverleningstraject. Deze verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de zorgverlener, één en ander zoals vastgelegd in de Algemene voorwaarden van betreffende zorgverlener.8.    Klachtenprocedure

Het kan zijn dat een traject anders loopt dan verwacht voor de zorgvrager of zorgverlener. Er wordt van zorgvrager en zorgverlener verwacht dat ze dit in eerste instantie samen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan kan Stichting Samen In Zorg een bemiddelende rol vervullen. Hoewel Stichting Samen In Zorg niet verantwoordelijk is voor de geboden zorg, willen we wel graag evalueren waar wij eventueel van dienst kunnen zijn.


Klachten kunnen worden gemaild naar: klachtenprocedure@stichtingsameninzorg.nl Vermeldt hierbij jouw naam, telefoonnummer, of je zorgvrager of zorgverlener bent, in welke provincie je woont of werkt en wat de exacte aard van de klacht is. Onze klachtenfunctionaris zal binnen enkele werkdagen contact met jou opnemen.


11 september 2022